Vervoer gevaarlijke stoffen

Als gevaarlijke stoffen (zoals condensaat, odorant, afvalstoffen) worden vervoerd en er gebeurt een ongeluk, kunnen die stoffen onbedoeld vrijkomen. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Daarom moet het transport van gevaarlijke stoffen altijd aan strenge voorschriften voldoen. Er liggen afspraken vast met betrekking tot de wijze waarop het vervoer van gevaarlijke stoffen door en in opdracht van Gasunie moet plaatsvinden.

Voor het gangbare vervoer van gevaarlijke stoffen door en in opdracht van Gasunie is de VLG (Regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen) met daarin opgenomen het ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) van toepassing.

De beheerder van een locatie (kantoor, installatie, station) is er verantwoordelijk voor dat het vervoer van gevaarlijke stoffen op de juiste wijze plaatsvindt en dat de gebruikers geïnstrueerd zijn ten aanzien van de met het vervoer van gevaarlijke stoffen verband houdende voorschriften. Zo is de transporteur verplicht om herkenningstekens te gebruiken, zodat iedereen ziet dat hij gevaarlijke stoffen vervoert en welke categorie stoffen het betreft.

Bij vragen en in gevallen waarin de afspraken niet voorzien, moet de afdeling Veiligheid worden geconsulteerd.