Werkvergunningen

Bij het uitvoeren van werkzaamheden door derden (b.v. aannemers en inleenpersoneel) mogen geen negatieve effecten ontstaan voor de veiligheid en gezondheid van personen, installaties, omgeving of milieu. Om dit te bereiken zijn bindende afspraken noodzakelijk tussen Gasunie en derden. Dergelijke afspraken worden vastgelegd in een werkvergunning. Bij Gasunie wordt gewerkt volgens de Deltalinqs werkvergunningmethodiek (formulier en protocol).

Het werkvergunningsysteem is van toepassing op alle installaties, stations, leidingen en (kantoor)locaties die onderdeel zijn van de Gasunie-organisatie. Het verstrekken van een werkvergunning is afgestemd op een normale bedrijfsvoering. In bijzondere omstandigheden zoals storingen of calamiteiten kan een aangepaste procedure gehanteerd worden. In geval van ontruiming, brand- of gasalarm verliezen de werkvergunningen hun geldigheid. Het werk mag pas hervat worden als Gasunie hiervoor toestemming heeft gegeven.

Bepaalde werkzaamheden zijn of kunnen worden vrijgesteld van een werkvergunning. Daarbij gaat het om het beheersen van de risico’s tijdens de uit te voeren werkzaamheden, zoals:

  • van het proces van Gasunie voor de werkzaamheden door derden
  • van de werkzaamheden door derden voor het proces van Gasunie
  • van de eigen werkzaamheden van Gasunie voor de werkzaamheden door derden
  • van de werkzaamheden van derden voor de eigen werkzaamheden van Gasunie

De schriftelijke werkvergunning is een document waarin de afspraken over de uit te voeren werkzaamheden en de noodzakelijke beheersmaatregelen voor de veilige uitvoering zijn vastgelegd en bekrachtigd (ondertekening) door de bevoegde functionarissen. Een schriftelijke werkvergunning is maximaal zeven kalenderdagen geldig (hoeft niet perse op de eerste werkdag van de werkweek te beginnen).

In situaties waarin er geen schriftelijke werkvergunning wordt verstrekt kan worden volstaan met een logboek- of aanwezigheidsvergunning.

De aanvraag van de werkvergunning (ingevulde kolom 1 en kolom 3) moet minimaal 5 werkdagen voor aanvang werkzaamheden bij de verstrekkende afdeling worden ingediend.

De werkvergunning kan via deze site worden aangevraagd. Vul daarvoor het formulier in op Werkvergunning aanvragen.