Technische veiligheid

Gasunie maakt een onderscheid tussen procesveiligheid en technische veiligheid daar waar in de branche alleen over procesveiligheid wordt gesproken. Dat onderscheid wordt in onze organisatie bewust gemaakt, zodat procesveiligheid vanuit het perspectief van de relatie ‘mens en machine’ speciale aandacht krijgt. De zuiver technische kant van procesveiligheid behoorde altijd al tot de kernactiviteiten op het gebied van veiligheid.

We geven veel aandacht aan de technische veiligheid van de gasinfrastructuur voor de gehele levensduur. Dat doen we onder meer door het technisch veilig en duurzaam ontwerpen, en beheren van installaties en leidingen en door het uitvoeren van studies naar veiligheid en integriteit. Gasunie heeft zichzelf een hoge standaard opgelegd voor het ontwerp, aanleg en onderhoud van de infrastructuur. Deze is vastgelegd in de Gasunie Technische Standaard (GTS). Hierin is onze jarenlange ervaring en expertise vastgelegd en is geborgd dat nieuwe infrastructuur wordt gebouwd conform de huidige inzichten en wet- en regelgeving. Alle nieuwbouwactiviteiten en onderhoudswerkzaamheden worden conform GTS’en uitgevoerd en er vinden (periodieke) inspecties plaats.

Gasunie is door de overheid geaccrediteerd om haar eigen gasapparatuur te keuren. Deze keuringsdienst is ondergebracht bij de afdeling HSE. De dienst voert alle (inspectie-) taken uit die voortvloeien uit het Warenwetbesluit Drukapparatuur.